Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Основні складові ефективного захисту озимого ріпаку

Основні складові ефективного захисту озимого ріпаку

Осінній захист озимого ріпаку має надважливе значення для отримання запланованого врожаю. На теренах України більше сотні різновидів шкідників та небажаної рослинності, які здатні вплинути на продуктивність цих культурних рослин. А^РА Бтагї Адго звертає увагу на основні складові захисту озимого ріпаку та дає практичні поради аграріям, невдовзі вони обов’язково стануть у пригоді.

Сільгоспвиробники стали приділяти значну увагу осін¬ньому захисту озимого ріпаку, тому що чудово розуміють — це фундамент високого врожаю. Тим паче регулярне порушення сівозміни та погіршення фіто- санітарного стану тільки спри¬яють більш інтенсивному роз¬повсюдженню шкідників та небажаної рослинності. Вкрай важливо розуміти: близько 70% майбутнього врожаю озимо¬го ріпаку визначається ступе¬нем його розвитку до входу в зиму. Тому при розробці осін-ньої схеми захисту ріпакового поля особлива роль відводить¬ся контролю шкідників, збудни¬ків хвороб і бур'янів.

Восени озимий ріпак не ви¬тримує конкуренції із небажа¬ною рослинністю на початкових стадіях росту, що призводить до витягування точки росту над по¬верхнею ґрунту, ослаблення ко¬реневої системи і, як наслідок, до зниження зимостійкості рі¬паку. Першим кроком у системі захисту від небажаної рослин¬ності, після збирання попере¬дньої культури на полі, є кон¬троль важковикорінюваних бур’янів (осоти, берізка, багато¬річні злакові та ін.) за допомо¬гою обробки препаратами су¬цільної дії на основі гліфосатів. У портфоліо ALFA Smart Agro є відповідні дієві гербіциди — Сокар, ВР (гліфосату амонійна сіль, 480 г/л, у кислотному екві¬валенті — 360 г/л), Отаман, ВР (ізопропіламінна сіль гліфоса¬ту, 480 г/л, у кислотному еквіва¬ленті — 360 г/л), Отаман Екстра, ВР (калійна сіль гліфосату — 663 г/л, у кислотному еквівален¬ті — 540 г/л).

Ріпак особливо чутливий до бур'янів у перші 15-25 днів ве¬гетації — в цей період поле по-винно бути абсолютно чистим. Тому другим логічним кроком при захисті посівів ріпаку є за-стосування ґрунтових гербіци¬дів. Саме вони забезпечують захисний екран від небажаної рослинності, дозволяють куль¬турі найбільш повно розкрити закладений генетичний потен¬ціал і забезпечити вдалий старт для формування майбутнього врожаю. З цією метою варто застосовувати гербіцид Альфа-Гетьман, КЕ (метолахлор, 960 г/л) із нормою витрати — 1,6-2,6 л/га. Препарат знижує загальну засміченість на посівах ріпаку в кілька разів, не справ¬ляючи при цьому негативного впливу на культуру.

Третім обов’язковим кроком є застосування гербіцидів для зниження засміченості одноріч¬ними і багаторічними злакови¬ми бур'янами (в т. ч. знищення пирію повзучого), а також па¬далиці зернових культур. Уні¬версальним і ефективним за¬собом для цього є гербіцид Багіра Супер, КЕ (хізало- фоп-п-етил, 50 г/л). Препарат застосовується у широкому ді¬апазоні фаз розвитку культу¬ри і не викликає фітотоксич- ності. Норма витрати гербіциду може суттєво варіювати залеж¬но від видового складу злакових бур'янів (1,0-3,0 л/га), що дозво¬ляє оптимізувати витрати на за¬хисні заходи. Проти однорічних злакових Багіру Супер, КЕ слід застосовувати в фазі 2-4 лист¬ ків у бур'яну, проти багаторіч¬них — при висоті бур'янів 10¬15 см незалежно від фази роз¬витку культури. За рахунок «за¬критої» структури молекули ді¬ючої речовини забезпечується зменшення молекулярного роз¬паду в період низької активнос¬ті рослин бур’янів (несприят¬ливі умови). В результаті цього за сприятливих погодних умов гербіцидна дія препарату по¬довжується, що гарантує заги¬бель злакових бур’янів.

Контроль шкідників та за¬хворювань не менш важливий, ніж захист від небажаної рос¬линності. Приміром, ріпак по¬шкоджують близько 50 видів фітофагів, які завдають шко¬ди різним частинам рослини в різні фізіологічні стадії росту й розвитку культури. Своєчасний підбір попередника — основна умова для контролю популяції шкідливих організмів у посівах ріпаку. Його не рекомендуєть¬ся повертати на попереднє поле раніше, ніж через чотири роки. Посівні площі цієї культури в межах господарства не повинні перевищувати 20-25% орних зе¬мель. Ділянки, де ріпак та інші хрестоцвіті культури вирощува¬лися у попередньому році, по¬винні бути віддалені від нових посівів не менш ніж на 3 км.

Для захисту культури про¬ти комплексу ґрунтових та на¬земних шкідників (хрестоцвіті блішки, попелиці, ріпакові ли¬стоїд, квіткоїд, пильщик, совки, прихованохоботники тощо) та хвороб (пліснявіння, чорна ніж¬ка, кореневі гнилі, альтернаріоз, фомоз інші) потрібно обов’язко¬во застосовувати протруйники. Досить ефективна передпосівна обробка очищеного і каліброва¬ного насіння баковою сумішшю таких протруйників інсекти¬цидної та фунгіцидної дії, як Венцедор, ТН (тебуконазол, 25 г/л + тирам 400 г/л), 1,0-1,2 л/т та Командор Гранд, ТН (іміда-клоприд, 500 г/л + альфа-циперметрин, 50 г/л), 5,0-7,0 л/т. Та¬кий прийом дозволяє надійно захистити культуру в найбільш критичний період росту (проро¬стки насіння, сходи). Він є ефек¬тивним і екологічно безпечним порівняно з обприскуванням.

Якщо насіннєвий матері¬ал до посіву був оброблений тільки препаратом фунгіцид¬ної дії, то при наявності на полі 4-6 екземплярів імаго хресто¬цвітих блішок на одному ква¬дратному метрі (в фазі сходів) або при 1-2 несправжніх гусе¬ниць ріпакового пильщика на рослину (в фазі 3-4 листків), сходи ріпаку обов'язково вар¬то обробити інсектицидами. В А^РА 8таг! Адго є два дієвих препарати — інноваційна но¬винка Нокаут Екстра, КС (аль- фа-циперметрин, 200 г/л) або Наповал, КС (імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л). Обприскування посі¬вів проти шкідників можна по¬єднати із застосуванням фунгі- цидів-регуляторів росту.

Насамперед інсектицид Но¬каут Екстра, КС оптимально під¬ходить для першого інсектицид¬ного захисту ріпаку. Це препарат контактно-шлункової дії, він розроблений в удосконаленій препаративній формі (концен¬трат суспензії), що дозволяє швидко та надійно контролю¬вати комах-фітофагів. Порівня¬но з інсектицидами на основі концентратів емульсій, Нока¬ут Екстра, КС має кілька пере¬ваг. По-перше, ширший діапа¬зон термостабільності. Якщо в концентраті емульсії альфа-ци- перметрин працює за темпера¬тури до +20°С, то температурний коридор для концентрату су¬спензії більший: він продовжує ефективно діяти до +25...+28°С. По-друге, робочі розчини з кон¬центратами емульсій швидко випаровуються — в середньому в 1,5-2 разів швидше, ніж подібні концентрати суспензії (залежно від погодних умов). В результа¬ті препаративна форма Нокаут Екстра, КС забезпечує пролон¬гацію захисного періоду до 10¬14 днів. По-третє, концентрат суспензії має покращені токси- ко-гігієнічні характеристики: відсутність різкого запаху і ви-сокої летючості гарантує безпеч¬ність його використання.

Схема регулювання морфологічних показань рослин ріпаку в осінній період
Категория: Мои статьи | Добавил: fio (05.10.2017)
Просмотров: 60 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]